VEĽMI DOLEŽITÉ!!!!

Vážení OSÁCI.

Na základe rozhodnutia Predstavenstva KK OSA konaného dňa 10.6.2015 bolo rozhodnuté o zmene uskutočňovania skúšok na jednotlivé STV mimo 1.kyu a jednotlivé DAN-y v našom Klube..Odteraz budú skúšky jedenkrát ročne, vždy posledný júnový týždeň. STV  1.kyu a vyšie budú vždy iba na letných sústredeniach klubu. Zmena je  z dôvodu, že veľakrát termín sústredenia je skrížený s termínmi rodinných dovoleniek a nie všetci sa môžu z rodinných alebo iných závažných dôvodov zúčastniť sústredenia. Predstavenstvo klubu na tento fakt prihliadlo a práve preto zmenilo systém. Veríme, že všetci to uvítate.

Zároveň si Vás všetkých dovoľujeme pozvať na skúšky na jednitlivé STV okrem 1.kyu a vyšie, ktoré s uskutočnia dňa 24.6.2015 o 17,00 v našom Dojo Škola pre MND Teplická 7, BA. Účasť na skúškach je dobrovoľná. Účastnícky poplatok je podľa cenníka klubu. Pri neúspechu sa poplatok nevracia. Účastník musí mať na skúškach jedine biele a čisté kimono.Obi musí byť podľa predchádzajúceho udeleného STV. Iné oblečenie nie je prípustné. Na skúšky nebude pripustený ten, kto nemá doplatené všetky platby voči klubu - členský poplatok a všetky tréningové poplatky. Skušobní komisári - sensei Ján Požgay tr.1A, sempai František Farkaš tr.2B. prisediaci Peter Babinec.

Predstavenstvo KK OSA