SNEM KLUBU

Vážení OSÁCI.

Predstavenstvo KK OSA si Vás dovoľuje pozvať na Snem KK OSA obč.zdr. dňa  24.3.2015 o 18.00 hod. v KD Zálesie.

Program Snemu:

Otvorenie

Voľba mandantnej a návrhovej komisie

Správa o činnosti

Správa o hospodárení za r.2014

Návrh nového rozpočtu

Plán činnosti na r.2015

Diskusia

Záver

Účasť členov KK OSA je nutná!

Predseda KK OSA  Ján Požgay